2019 ALV Deurze

Deurze Algemene Ledenvergadering 6 april 2019

Rond de klok van 14.01 uur opende de voorzitter dhr. Egbert Pepping en heette een ieder welkom.

Maar liefst 14 afdelingen waren deze middag aanwezig op onze jaarvergadering.
Afzeggingen waren er van afdeling Zoetermeer – afdeling Uithuizen en van ons Erelid mevr. Hagenauw.
Ze doen ieder een vriendelijke groet en wensen ons een prettige vergadering.

Traditie getrouw begonnen we met het zingen van het Lied van de Volkszang en daarna werd er een minuut stilte gehouden om de leden te herdenken die ons dit jaar zijn ontvallen.
Onze secretaresse mevr. Trientje Deuring las de notulen van 7 april 2018 voor.
Hier waren geen op of aanmerkingen over.

Mededelingen : De zangbundels worden verhoogd naar € 5,75 per stuk wegens verhoogde drukkers- kosten.
Het financiële jaarverslag werd toegelicht door penningmeester Dick van Batenburg.
De kascommissie had weer een keurige kas aangetroffen en verleende de penningmeester decharge.
Bestuursverkiezing: dhr. Pepping was aftredend en herkiesbaar. Daar er voor deze leuke functie geen tegen kandidaten waren aanvaarde hij de komende jaren deze weer.
Het uitgebreide jaarverslag werd voorgelezen door onze secretaresse (wel weer heel verzorgd hoor Trientje).
De volgende jaarvergadering is op 4 april 2020 in Deurze.
In het rondje door de zaal vertelde iedere afdeling afzonderlijk wat ze wel en niet hebben gedaan het afgelopen jaar.
Ook werd onze voorzitter nog even zeer verrassend in het zonnetje gezet voor zijn inzet voor de Buma. 
Hij was zeer verrast en overdonderd.


Na de pauze hebben we met elkaar onder deskundige begeleiding van de aanwezige zangleider/sters gezongen ,waarna de voorzitter de vergadering in het zoals gewoonlijk schijnende zonnetje in Deurze sloot.