2018 ALV Deurze

Algemene Ledenvergadering 7 april 2018.

Ondanks het mooie weer kwamen er toch nog 31 Volkszangers van 13 afdelingen naar Deurze voor de
Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang.
Onze voorzitter opent de vergadering en heet ons allemaal hartelijk welkom.
Zoals altijd herdenken we met 1 minuut stilte eerst de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen.
Mededelingen:
Ons lid van verdienste dhr. Zantinge heeft zich afgemeld voor de vergadering i.v.m. de omstandigheden thuis.
Hij wenst ons een goede vergadering.
Afd. Roden en afd. Zoetermeer hebben zich afgemeld voor de vergadering. Ook zij wensen ons een goede vergadering. Afd. Odoorn is zonder kennisgeving niet aanwezig. Even een belletje - bleek dat dit door ziekte was.
De secretaris deelt mede dat mevr. de Vries door ziekte niet aanwezig kan zijn.
Als hoofdbestuurslid is ze aftredend en niet herkiesbaar. Heel jammer!
We zullen onze Sien - haar inbreng en haar gezelligheid gaan missen bij onze vergaderingen.
Binnenkort gaan Egbert – Anneke en Trientje bij haar op bezoek.
Financiën:
De kascommissie bestaande uit mevr. Hilbrands afd. Kostvlies en dhr. Walburg afd. Gasselternijveen hebben de boeken gecontroleerd en in prima orde bevonden. Er wordt dan ook gevraagd om onze penningmeester
dhr. van Batenburg decharge te verlenen. Er volgt een luid applaus.
De voorzitter bedankte mevr. Hilbrands voor het controleren van de boeken.
Voor 2019 zijn afd. Gasselternijveen en afd. Eext aan de beurt om de boeken te controleren.
Afd. Nw. Weerdinge is dan reserve.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: mevr. Deuring.
Met een luid applaus wordt ze herkozen. Ze bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen in haar gesteld.
Jaarverslag van de secretaris.
Het jaarverslag wordt onveranderd goedgekeurd en getekend door de voorzitter.
Rondje door de zaal:
En dan op veler verzoek wordt er weer een rondje door de zaal gedaan door onze voorzitter zodat iedere afdeling kan vertellen over het wel en wee van hun vereniging.
Pauze:
Alle aanwezigen worden getrakteerd op een consumptie door het hoofdbestuur.
En dan is het tijd om te zingen. Onder leiding van vier enthousiaste zangleiders zingen we nog enkele leuke – gezellige liedjes.
Aan alles komt een einde zo ook aan deze gezellige jaarvergadering.
De voorzitter bedankt een ieder voor hun inbreng - de reis naar Deurze – en sluit met een welthuis de vergadering


.