2015 ALV Deurze

                                                           In 2021 bestaat de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang 115 jaar

 Algemene Ledenvergadering van 4 april 2015 te Deurze.

De voorzitter opent de vergadering en heet ons allemaal hartelijk welkom. Eerst wordt er 1 minuut stilte gehouden voor de mensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.Een bijzonder woord van welkom is er voor ons Erelid mevr. Hagenauw      
en voor ons lid van verdienste dhr. Zantinge.

Zoals altijd zingen we voorafgaand aan de vergadering gezamenlijk het lied van de Volkszang.

 


Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 5 april 2014.
Hier zijn geen op/aanmerkingen op, dus worden ze goedgekeurd en getekend door de voorzitter.
Het jaarverslag wordt door de secretaris gelezen en getekend door de voorzitter.
Na de Alg. Ledenvergadering zal het naar alle afdelingen worden gezonden


Financiën: jaarverslag en begroting:
Geen vragen – op/aanmerkingen over de financiën.
Dikke pluim voor de penningmeester.

Verslag kascommissie:
De kascommissie bestaande uit een afgevaardigde van afd. Odoorn  en Gass.nijv.mond hebben de boeken gecontroleerd. Afd. Groningen was aan de beurt maar de penningmeester had geen vervoer om naar Gasselte te komen. 
Dus reserve Gass.nijv.mond maar gebeld. De boeken zijn gecontroleerd en in prima in orde bevonden. 
De kascommissie vraagt dan ook om de penningmeester decharge te verlenen. Een applaus klinkt uit de zaal.

Aanwijzing nieuwe kascommissie:
Voor 2016 zijn afd. Odoorn en afd. Gass.nijv.mond weer aan de beurt om de boeken te controleren in aanwezigheid van de penningmeester bij mevr. Deuring thuis. 
Reserve is afd. Kostvlies.


Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar was mevr. Deuring.
Er zijn geen berichten van tegenkandidaten binnengekomen bij het secretariaat.
Met een luid applaus uit de zaal wordt ze herkozen.

Nieuw uit de afdelingen?

Ook bij de afdeling gaat het goed.
Mevr. Reyntjes vertelt dat het de bedoeling is dat afd. Roden voor 2016 de Toogdag gaat organiseren. Geweldig! 
We wensen hun dan ook veel Succes!


Financiële problemen. Wel hoge kosten. Ledenaantal loopt terug.

Gaan
door zolang het kan. De afdeling bestond in januari 25 jaar.

 

 

 

Zingen met veel plezier.

 

 

 

 


Hebben er weer nieuwe leden bij. Gaan lekker door met zingen.

 


Het gaat goed met de Volkszang in Apeldoorn.

 


 Over de gevraagde bladmuziekbewerking van deel 2 en 3 wordt uitleg gegeven.
Het is te veel werk om alles om te zetten.
De afdeling groeit mede door aanwas jongere dames. Super! Gasselternijveen zit ook weer in de lift. 
Mede door jongere leden. Super!
Een bedankje voor het hoofdbestuur betreffende de 7 jubilarissen.
De afdeling wenst afdeling  Kostvlies veel succes met het organiseren van de Toogdag.

 
Het gaat goed met de afdeling. In oktober viert de afdeling het 70 jarig 
bestaan.

 

 

     
     
Het gaat goed met afd. Nw. Weerdinge.
      Maar ook hier slaat de
vergrijzing toe. Heel jammer!

 

  Jammer maar helaas. De afdeling loopt op zijn laatste beentjes.            
  Ze hebben
nog maar 5 leden. Zingen in de huiskamer.

 

 

Heeft nog maar 10 leden. Ze zingen nog met heel veel plezier in de huiskamer.

 

 

 


Het gaat goed met de organisatie van de Toogdag.
Ook hier heeft zich een nieuw lid aangemeld.
Jaja een mevrouw van 94 jaar. Geweldig!

 Het gaat goed met de afdeling.
Ook al krijgen ze te maken met de ouderdom 
van de leden. In november bestaat de afdeling 70 jaar.

 

 
Gaat goed met de afdeling.
Helaas geen nieuwe leden.
We blijven positief 
en gaan door zolang het kan.

 

PAUZE:

Zingende mensen – gelukkige mensen!
Onder leiding van 5 enthousiaste zangleidsters/leider werden er zoals altijd weer leuke liedjes gezongen.

En zo komt ook aan deze middag een einde.
Alvorens de voorzitter de vergadering sluit 
bedankt hij de aanwezigen voor hun inbreng -  de komst naar Deurze – en wenst hij ons allemaal  WEL THUIS  en tot volgend jaar.